Order food

Order food

Kemuri Tatsu-Ya

4.4 (1970)$$Japanese restaurant

2713 E 2nd St, Austin, TX 78702

Kemuri Tatsu-Ya

2713 E 2nd St, Austin, TX 78702
This restaurant is no longer supported.