Order food

Order food

Izakaya

4.5 (1365)$$Modern izakaya restaurant

318 Gray St, Houston, TX 77002

Izakaya

318 Gray St, Houston, TX 77002
This restaurant is no longer supported.